1 ) Kentsel Dönüşüm Sürecinin Yönetilmesi ve Danışmanlığı

 

2) Kentsel Dönüşüm Hukuki Danışmanlığı

 

3) Kentsel Dönüşüm Sürecinde Yapılacak İşlemler

 1. Halihazır Haritaların Hazırlanması,
 2. Proje alanında yer alan parsellerin ve/veya parsel üzerinde bulunan bina ve bağımsız bölümlerin mevcut durum tespitlerinin yapılarak, kıymet takdir raporlarının hazırlanması ve dönüşüm çalışmalarına ışık tutması için taşınmaz malik/sakin anketlerinin yapılması,
  • Taşınmazların mevcut durum değer tespiti
  • Taşınmazların yasal özelliklerinin değer tespit ve raporlaması
  • Mevcut hak ve faydaların raporlanması
  • Yeniden yapılaşma ve uzlaşmaya esas altlık verilerin raporlanması
  • Hak sahipliği tespiti ve mevcut verilere göre yeni projeden elde edilecek hakhesaplarının yapılması
 3. Kentsel Dönüşüm Matematiksel ve Finansal Model Çalışmasının Yapılması ve Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
  • İmar planı ve yapılaşma haklarına göre yeniden yapılaşma analizlerinin yapılması
  • En İyi ve En Verimli Kullanım Analizi
  • Swot Analizi
  • Mevcut durum verileri baz alınarak dönüşüm fizibilite hesaplarının yapılması
  • İmar ve yapılaşma haklarına göre yeni yapılacak projenin alternatif inşaat maliyet hesaplarının yapılması
  • İmar ve yapılaşma haklarına göre yeni yapılacak projenin değerleme çalışmalarının yapılması
  • Mevcut durum verileri baz alınarak yeni yapılacak projenin hak sahiplerine dağıtım analiz çalışmalarının yapılması (Yeni projenin bağımsız birim bazında şerefiyelendirilerek, oluşan değerler üzerinden hak sahiplerine dağıtım modellerinin hazırlanması)
  • Mevcut durum ve yeni oluşacak durum verileri baz alınarak malik veya bağımsız birim bazında hakların hesaplanması (Borç/Alacak Analizi)
 4. Kentsel dönüşüm alanında yapımı düşünülen konutların uygulamaya esas mimari avan - uygulama projelerin hazırlanması ve proje kapsamında oluşturulan vaziyet planı doğrultusunda kentsel tasarım projelerinin hazırlanması,
 5. Kentsel Dönüşüme esas İmar Uygulama çalışmalarının yapılması (Nazım İmar Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı, Uygulama İmar Planı, Kentsel Tasarım Projesi)
 6. Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin hazırlanması
 7. Keşif, metraj ve maliyet analizi hesaplarının hazırlanması
 8. Elektrik-Mekanik Uygulama Projelerinin Hazırlanması
 9. Peyzaj Elemanlarının TasarımıProjelerinin Hazırlanması
 10. 3D Görselleştirme ve Animasyon Filmi Hazırlanması
 11. Hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri